1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ Symposium


วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรม“การบริหารความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2565" ซึ่งได้รับรางวัลที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในการประชุมวิชาการ  Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “นวัตกรรมท้องถิ่นในยุคดิจิทัล” ณ ห้องวายุภักษ์ 5 - 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม  ร่วมด้วย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และนายอนุ  แย้มแสง ผอ.สกถ. เป็นผู้กล่าวรายงาน

พร้อมกันนี้ นางธนพร กะนะหาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการเสวนาและนำเสนอผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ ด้านดิจิทัลและระบบสารสนเทศ จากผลงานนวัตกรรมฯ อีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณSecured by Siteground Web Hosting