1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมถอดบทเรียนแนวทางการช่วยเหลือประชาชนกรณีการเกิดอัคคีภัยบ้านเรือนประชาชน และการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมถอดบทเรียนแนวทางการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอัคคีภัยบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อถอดบทเรียนการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอัคคีภัย ในการกำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานการระงับเหตุอัคคีภัย การรายงานผู้บังคับบัญชา การดูแลช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  รวมถึงการตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนที่ประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้มีการถอดบทเรียนแนวทางการช่วยเหลือประชาชนกรณีการเกิดอุทกภัยภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อสรุปบทเรียนจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในปี 2566 ที่ผ่านมา และหารือถึงมาตรการในการป้องกันอุทกภัยในชุมชนพื้นที่เสี่ยง และการให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานทุกกองฝ่ายเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting