1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ตรียมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ในการจัดทำเอกสาร เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารเข้ารับการประเมินฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน ร่วมประชุมเตรียมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเชิญชวนให้สมาชิกสันนิบาตจังหวัดอุบลราชธานี สมัครรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหม่

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting