1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการนิเทศ ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 23-25 มกราคม 2567 คณะกรรมการนิเทศก์ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด นำโดย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตลอดจน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ในการนิเทศ กำกับ ติดตามฯ การบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยได้ตรวจตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ให้กำลังใจครูและบุคลากรสถานศึกษา ตลอดจนติดตามงานวิชาการ และความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมสอบ O-NET (ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3) การสอบด้านการอ่าน RT (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1) และการทดสอบระดับชาติ NT (ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 3) งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่ งานบริหารความเสี่ยง งานเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย และงานอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2567) พร้อมทั้งยังได้รับฟังข้อเสนอแนะปัญหา รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษาSecured by Siteground Web Hosting