1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเชิงปฏิบัติการ JCM มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาพัฒนาโครงการ JCM (Joint Crediting Mechanism : กลไกเพื่อสร้างความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ความร่วมมือแบบเมืองสู่เมือง (City-to-City) ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และหน่วยภาคีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมแบบระบบออนไลน์ Zoom Meeting  โดยมี นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ Mr.Takafumi Hibako ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคิตะคิวชู เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนะนำการศึกษาจากทีมงานโครงการ และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ถึงแนวทางในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ได้แก่ การแนะนำกิจกรรมในด้านการลดการปล่อยคาร์บอนของเมืองคิตะคิวชู โดย Mr.Mitsuyoshi Hamada หัวหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคิตะคิวชู, การนำเสนอเทคโนโลยีแปรสภาพขยะมุลฝอยในชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย โดย Mr.Shinichi Yamaguchi รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายดำเนินงานระหว่างประเทศ  KOBELCO ECO-SOLUTION Co.,Ltd, พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant : VPP) โดย Mr.Hiroki Ueno ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร Rezil inc., และมาตรการการรับมือไฟป่าที่เป็นไปได้ โดย Mr.Takayoshi Kawahara ผอ.แผนกวิจัยและพัฒนา Shabondama Soap Co.,Ltd

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองช่างสุขาภิบาลSecured by Siteground Web Hosting