1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ทางถนน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ, สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน, โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมประชุมครั้งที่ 1/2567 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ทางถนน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามที่เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางท้องถนน (ศปถ.อปท.) โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วางแผนการดำเนินงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน อีกทั้งควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทุกมิติตามนโยบายของรัฐ ประชุมวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยจากการบาดเจ็บทางถนน เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านผู้ใช้รถใช้ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันปราบรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting