1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลพังโคน จ.สกลนคร เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เทศบาลตำบลพังโคน จ.สกลนคร เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะสมาชิกสภาตำบลพังโคน จ.สกลนคร นำโดยนายสิขเรศ  นามวงศ์ษา  ประธานสภา และนายทองศูนย์    รัตนะ รองประธานสภา ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีน.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล  ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนางอรุณรัตน์  วิมลสุข รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ  สำหรับในการบรรยายนั้นมีนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้ให้ความรู้ในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำของเทศบาล


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting