1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยในบริเวณวัดดอนงิ้ว ชุมชนดอนงิ้ว

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย ภายในชุมชน โดยได้กำหนดจุดเกินเหตุบริเวณวัดดอนงิ้ว ชุมชนดอนงิ้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ให้สามารถเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้ประชาชน และอปพร.ในชุมชนได้ทราบถึงแนวทางในการระงับเหตุดับเพลิงเบื้องต้น การปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ และแนวทางปฏิบัติในการอพยพผู้ที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมติดตามการฝึกซ้อมและรับฟังการรายงานผลการฝึกซ้อมแผนฯ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ และมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานในการจัดชุดเจ้าหน้าที่พร้อมรถฉุกเฉินเข้าร่วมในการฝึกซ้อมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting