1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จ.ฉะเชิงเทรา เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของทางเทศบาล เมืองวารินชำราบ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อซักถามต่างๆในกระบวนการบริหารจัดการขยะโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้ตอบข้อสงสัยด้วยตนเอง


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting