1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567  เวลา 13.00 น. นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2567 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรมต่างๆจะประกอบไปด้วย กิจกรรมบวงสรวงศาลปู่เดช กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day อาคารสำนักงาน และนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น"วันเทศบาล" เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting