1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบรมให้ความรู้แก่นักบริบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพุ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางสาวกัญญาภัทร  แหล่งหล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักบริบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพุ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุและภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting