1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสรุปและถอดบทเรียน โครงการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนชลประทาน นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ร่วมประชุมสรุปและถอดบทเรียน โครงการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยอาศัยการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ จังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลตำบลคำอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร และอบต.บ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม 

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting