1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบรมให้ความรู้แก่นักบริบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพุ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 2

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางสาวกัญญาภัทร แหล่งหล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักบริบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพุ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี บรรยายเรื่องการปกระตุ้น ป้องกัน และการดูแลภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting