1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ตามนโยบาย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางกรอบแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคัดเลือกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบนำร่อง ซึ่งการอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมนักวิชาการจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราพร ทิพย์พิลา อาจารย์คณะวิทยาแพทย์ศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาจารย์พชร วารินสิทธิกุล อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ” แก่ประธานชุมชน ประธาน อสม และประธานชมรมผู้สูงอายุ ทั้ง 28 ชุมชน ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting