1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมหารือการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียและผลักดันการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ,ดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  , นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และพนักงานกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียและผลักดันการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย โดยกรมควบคุมมลพิษ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting