1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2567 วันที่ 2

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2567 ขึ้นเป็นวันที 2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างเป็นระบบอันจะส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนได้ดีขึ้น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางอรุณรัตน์ นันทบุรมย์ ปลัดอำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สำหรับกรรมการชุมชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting