1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมโรคติดต่อ แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ออกให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมโรคติดต่อ แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 ตามแผนการเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมโรคติดต่อ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมี นายนายวีระชาติ สานุสันต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 ให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting