1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านอุทกภัย) ประจำปี 2567


วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านอุทกภัย) ประจำปี 2567  ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นพื้นที่ฝึกซ้อม ในระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567   โดยการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งจะกำหนดสถานการณ์สมมุติ เพื่อฝึกซ้อมแผนรองรับการป้องกันน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ในรูปแบบฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise :TTX) และรูปแบบการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise :FEX)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting