1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต วันที่ 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป วันที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โภชนาการ และการเฝ้าระวัง ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณไปยดา วิรัศมี จากศูนย์อนามันที่ 10 อุบลราชธานี และนางสุรณี บุญกาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting