1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเลภายในตลาดสดเทศบาล 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ, นางสาวศิริมาส สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ดำเนินการออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด ภายในตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting