1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั้น 2 (ตลาดใหญ่) สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระในการประชุมเป็นการชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และการคัดเลือกประธานสันนิบาติเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี กรณีครบวาระ พร้อมกันนี้ทางสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวธันยพร สาธุภาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ และนางสุนิษา เขมปริยากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้มาพบปะร่วมตอบข้อซักถามจากสมาชิกสันนิบาตเทศบาล

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting