1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โครงการ GGP สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในการตรวจเยี่ยมโครงการความร่วมมือฯ ด้านสิ่งแวดล้อม


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายใต้โครงการ GGP ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เข้าร่วมโครงการ JCM (Joint Crediting Mechanism : กลไกเพื่อสร้างความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ความร่วมมือแบบเมืองสู่เมือง (City-to-City) ร่วมกับ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยทางเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ GGP ได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งยังได้หารือถึงแนวทางการบริหารจัดการขยะภายในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมที่ช่วงลดปัญหาด้านการจัดการขยะต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting