1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดย นางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน โรคต่างๆ และความรู้ด้านสุขภาพ และเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยการอบรมในเดือนนี้ได้รับเกียรติจากนางดวงเดือน เทพวงค์ ตำแหน่ง พยาบาล จากสำนักงานกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง Application พ้นภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ






  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting