1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการค่ายธรรมะต้านสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567


เมื่อวันที่ 27-28 พฤษถาคม 2567 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการค่ายธรรมะต้านสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567  ซึ่งได้นำนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ บ้านสะพานโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ  ทั้งนี้ กองการศึกษาได้จัดโครงการฯ ดัวกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา ไม่พึ่งพาสารเสพติด และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting