1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567  เวลา 13.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567 ตามโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เพื่อช่วยเหลือและดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนฯ ในการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและช่วยเหลือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานสถานะด้านการเงินบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2567  และการพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคลและงบประมาณค่าใช้จ่ายดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting