1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 1

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 1 เพื่อให้พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีโครงการ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี , ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ และยังได้รับเกียรติจากนางอัจฉรา นามบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting