1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายเจริญ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2567  รวมถึงการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Secured by Siteground Web Hosting