1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมชี้แจงพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ประชุมชี้แจงพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอปพร. กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่งานธุรการทุกกอง/ฝ่าย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative System หรือ e-LAAS)ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำขึ้น โดยกำหนดให้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องบันทึกลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบ e-LAAS เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครงอส่วนท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบได้  ซึ่งในการประชุมมีน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาลเป็นประธานในการประชุม

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองคลัง

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting