1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ส.พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง ศึกษาดูงานโครงการชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน

วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะZero Waste สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้นำผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 หลักสูตรการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ พร้อมด้วยองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมือง โบราณอู่ทอง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และการดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ภายในชุมชนชลประทาน เพื่อเป็นการเรียนรู้และเป็นตัวอย่างในการสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการ อนุรักษ์จัดการสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางธิติมา โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นายธิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล และคณะทำงานโครงการชุมชนปลอดขยะคอยให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธื กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting