1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในเขตเทศบาล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนภายใต้ชื่อโครงการ"คืนความสุขให้ คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย" ทางกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้ในโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนภายในเขต เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการแนะนำให้ความรู้กับทางชุมชนได้รู้จักคัดแยกของเสียหรือขยะ อันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน  อาทิ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ กระป๋องสเปรย์ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ เป็นต้น เก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางของชุมชน จากนั้นทางเทศบาลจะได้มาเก็บเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  โดยในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธาน และมอบป้ายไวนิลรณรงค์กำจัดขยะอันตราย พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติ

งานประชาสัมพันธื กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting