1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนบ้านสวนวาริน

คณะกรรมการชุมชนบ้านสวนวาริน

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายศักดิ์สิทธิ์  ศุภโกศล
ประธานกรรมการชุมชน
086-244 6686
309 ถ.เทศบาล 22


นายธนวัฒน์  วิโย
รองประธานกรรมการชุมชน
085-205 5048

109 ถ.เทศบาล 22

นายเสรีชน  สายบุญ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
081-2825689
213 ถ.เทศบาล 22


นางสุดารักษ์  พละศักดิ์
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
085-4990541
53 ถ.เทศบาล 22


นางทัศนีย์  โพธิ์ชะอุ่ม
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
085-074 5609

15 ถ.เทศบาล 22

นางวันเพ็ญ  กุลพันธ์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
084-497 7137
69 ถ.เทศบาล 22
น.ส.บัญญัติ  อาจเอี่ยม
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
086-875 9665
61 ถ.เทศบาล 22
นางสุวิมล  หว่างเทียน
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
086-915 5256
289 ถ.เทศบาล 22
น.ส.กรรณิการ์  เทพโยธี
กรรมการเลขานุการชุมชน
089-880 1617


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนหนองบก

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองกอก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนหนอนกอก

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองบก

จำนวนประชากร

ชาย 124 คน

หญิง 146 คน

รวม 270 คน

จำนวนครัวเรือน

133 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting