1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหนองกอก

คณะกรรมการชุมชนหนองกอก

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางบุญเพ็ง  คุ้มผล
ประธานกรรมการชุมชน
089-864 5471
33/2 ถ.เทศบาล22


ร.ต.สัมฤทธิ์ ผลพิบูลย์

รองประธานกรรมการชุมชน
089-322 3462

21/4 ถ.เทศบาล22

นางกอบกูล อินตะนัย
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
089-571 4936
21 ถ.เทศบาล26


นายสมาน ตวงแก้ว
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
080-489 5336
12/1 ถ.เทศบาล22


น.ส.ดารา แสนสิทธิ์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
083-730 6741
6/1 ถ.เทศบาล22

นางจิราพรรณ กุลสนิท

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
087-880 2975
70 ถ.เทศบาล26
นางสมบัติ เชื้อทอง
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
083-100 9281
53/5 ถ.เทศบาล15
นางหฤทัย อุภัยพัด
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
01-076 3026
34/1 ถ.เทศบาล26
นายปรเมศวร์ บุญกอง
กรรมการเลขานุการชุมชน

085-149 0393

086-027 1911

16/2 ถ.เทศบาล13


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนแสนสำราญ

ทิศใต้ ติดกับเขตเทศบาลตำบลแสนสุข

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนหนองตาโผ่น

ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

จำนวนประชากร

ชาย 1,338 คน

หญิง 1,450 คน

รวม 2,788 คน

จำนวนครัวเรือน

841 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting