1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนวัดผาสุการาม

คณะกรรมการชุมชนหนองวัดผาสุการาม

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายสุชาติ วงศ์หาญ
ประธานกรรมการชุมชน
088-083 4501
7 ถ.เทศบาล7


นายสมจิตร สายสีโส
รองประธานกรรมการชุมชน
081-360 4370

19/6 ถ.เทศบาล7

นายสมนึก วงษ์คำ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
083-738 3533
30/1 ถ.เทศบาล2


นายสุทิน แก้วศรี
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
084-565 5446
9/4 ถ.เทศบาล29


นายสง่า วรรณประภา

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
086-246 0290
6/2 ถ.เทศบาล3

นางหนูสิน เล็งไธสง

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
087-442 0425
4 ถ.เทศบาล3
นายประสิทธิ์ ทองกุล
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
081-075 6998
19/1 ถ.เทศบาล7

นายเอกภพ กันทะมา
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
081-063 8101
53/2 ถ.เทศบาล2
นางบุญกอง ไชยชนะ
กรรมการเลขานุการชุมชน
088-086 5178
38/1 ถ.เทศบาล5


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนแสนสำราญ, ชุมชนต้นแต้

ทิศใต้ ติดกับชุมชนบูรณะ

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนต้นแต้, ชุมชนสุขสำราญ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองตาโผ่น

จำนวนประชากร

ชาย 569 คน

หญิง 646 คน

รวม 1,215 คน

จำนวนครัวเรือน

601 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting