1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนดอนงิ้ว

คณะกรรมการชุมชนดอนงิ้ว

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางเพียรศรี บุญแท้
ประธานกรรมการชุมชน
081-321136715 ถ.ประชาราษฏร์1


นายสถิตย์ วงษ์คำ
รองประธานกรรมการชุมชน
-
-


นายสา พุ่มโพธิ์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
084-4972139

23/1

ถ.ประชาราษฏร์1

นางอรุณี บุญเฉลียว
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
-

-


น.ส.กรวิดา วงษ์ศรี

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
-
-
นางสมนึก ยึดวงษ์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
087-3674681

17 ถ.ประชาราษฎร์1

นางเล็ก รูปดี
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
081-4777315

13 ถ.ประชาราษฎร์1

นางสุมาลี หมีเงิน

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

16 ถ.ประชาราษฎร์2

นางเปี่ยมจิตร สำเภา

กรรมการเลขานุการชุมชน
-

11/1

ถ.ประชาราฎร์1


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนคูยาง

ทิศใต้ ติดกับชุมชนลับแล

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

ประชากร

ชาย 243 คน

หญิง 297 คน

รวม 540 คน

จำนวนครัวเรือน

125 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting