1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนคูยาง

คณะกรรมการชุมชนคูยาง

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


ส.ต.อนงค์ แสงสว่าง
ประธานกรรมการชุมชน
086-249711812 ถ.ศรีมงคล


นายประเสริฐ อินตะนัย
รองประธานกรรมการชุมชน
080-7221148
49 ถ.ประชาร่วมมิตร


นายอนุพงศ์ คำนนท์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
088-7261216
9/2 ถ.ประชาร่วมมิตร

นายเสมียน ทัศน์เอี่ยม
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
083-3662526

10 ถ.ประชาร่วมมิตร


นางยอดยิ่ง ไชยโย

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
087-9152902
59/2 ถ.ประชาร่วมมิตร
นายสะอาด ท่อนจันทร์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
085-4918382

1/3 ถ.ประชาร่วมมิตร

นางอภิญญา

กาญจนภักดี

กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
085-4129447

27 ถ.ประชาร่วมมิตร

นางดีกุล นาเมืองรักษ์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
085-0240019

11 ถ.ประชาร่วมมิตร


นางเดือนเเพ็ญ แสงสว่าง

กรรมการเลขานุการชุมชน
084-6051529
41/2 ถ.ประชาร่วมมิตร


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนหาดสวนสุข

ทิศใต้ ติดกับชุมชนดอนงิ้ว

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหาดสวนสุข 1

ประชากร

ชาย 276 คน

หญิง 261 คน

รวม 537 คน

จำนวนครัวเรือน

185 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting