1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนกุดปลาขาว

คณะกรรมการชุมชนกุดปลาขาว

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายคำบ่อ เชื้อทอง
ประธานกรรมการชุมชน
088-07115224 ถ.ประชาสามัคคี


นางนารี ขันธวัช
รองประธานกรรมการชุมชน
081-8519410
16 ถ.ประชาสามัคคี

นายประสิทธิ์ สมบูรณ์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
-
-


นางออ พงษ์แก้ว
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
080-1502283

8 ถ.ประชาสามัคคี


นางคำพา สุริบุตร

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
-
4 ถ.ประชาสามัคคี
นางบุญรอด ใจหาญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
080-4783284

19 ถ.กุดปลาขาว

นางจันทร์เพ็ญ ดวงราช
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
-

-

นางพรทิพย์ พานเหนือ

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

113 ถ.กุดปลาขาว

นายจันทร บุญร่วม

กรรมการเลขานุการชุมชน
087-4417328
79/3 ถ.กุดปลาขาว


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศใต้ ติดกับชุมชนวัดวารินทราราม

ทิศตะวันออก ติดกับเขตอ.บ.ต.บุ่งไหม

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนดอนงิ้ว

ประชากร

ชาย 270 คน

หญิง 277 คน

รวม 547 คน

จำนวนครัวเรือน

140 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting