1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนดีงาม

คณะกรรมการชุมชนดีงาม

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายจำนงค์ สาระพัน
ประธานกรรมการชุมชน
083-73215318 ถ.ประชาสันติ

นายดำรง จารุตันติ์
รองประธานกรรมการชุมชน
080-1673553
6/1 ถ.ประชาสันติ

นายวุฒิสิทธิ์ โกษาพันธ์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
088-0837110
30 ถ.ประชาสันติ


นางสถิตย์ สาระพัน
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
089-4248789

8 ถ.ประชาสันติ


น.ส.ปาริชาติ บุญชมภู

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
088-0835671
44 ถ.ประชาสันติ
นางพรพรรณ บุญประดับ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-4248789

14 ถ.ประชาสันติ

น.ส.อรอนงค์ บัวบุตร
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
081-0909034

67 ถ.ประชาสันติ

น.ส.สุภาพร ภูดวงจันทร์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
088-0837110

69 ถ.ประชาสันติ

นายเดชชาติ บุญชมภู

กรรมการเลขานุการชุมชน
045-266556
44 ถ.ประชาสันติ


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหาดสวนยา

ประชากร

ชาย 60 คน

หญิง 69 คน

รวม 129 คน

จำนวนครัวเรือน

24 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting