1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนดีงาม

คณะกรรมการชุมชนดีงาม

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายจำนงค์ สาระพัน
ประธานกรรมการชุมชน
083-73215318 ถ.ประชาสันติ

นายดำรง จารุตันติ์
รองประธานกรรมการชุมชน
080-1673553
6/1 ถ.ประชาสันติ

นายวุฒิสิทธิ์ โกษาพันธ์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
088-0837110
30 ถ.ประชาสันติ


นางสถิตย์ สาระพัน
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
089-4248789

8 ถ.ประชาสันติ


น.ส.ปาริชาติ บุญชมภู

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
088-0835671
44 ถ.ประชาสันติ
นางพรพรรณ บุญประดับ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-4248789

14 ถ.ประชาสันติ

น.ส.อรอนงค์ บัวบุตร
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
081-0909034

67 ถ.ประชาสันติ

น.ส.สุภาพร ภูดวงจันทร์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
088-0837110

69 ถ.ประชาสันติ

นายเดชชาติ บุญชมภู

กรรมการเลขานุการชุมชน
045-266556
44 ถ.ประชาสันติ


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหาดสวนยา

ประชากร

ชาย 60 คน

หญิง 69 คน

รวม 129 คน

จำนวนครัวเรือน

24 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting