1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนท่าบ้งมั่ง

คณะกรรมการชุมชนท่าบ้งมั่ง

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายมนตรี พรมพานิชย์
ประธานกรรมการชุมชน
086-8676515176 ถ.ประชาสันติ


นางบุญทัน เพ็งธรรม
รองประธานกรรมการชุมชน
085-0166609
140 ถ.ประชาสันติ

นายสมบูรณ์ แก้วเสนา
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
085-0235756
192 ถ.ประชาสันติ


-
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
-

-


นายแสวง สีดาสาร

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
086-2581047

132/4

ถ.ประชาสันติ

น.ส.เวียงทอง นครพล
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
086-8710180

180/2

ถ.ประชาสันติ

นายบุญมา บุญอาด
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
085-0254165

25 ถ.แก้วเสนา

นายสุบิน นะที

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

74 ถ.ประชาสันติ

นางโกสีย์ สีคำแท้

กรรมการเลขานุการชุมชน
045-325086
115 ถ.ประชาสันติ


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันออก ติดกับเขตอบต.บุ่งไหม

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนดีงาม

ประชากร

ชาย 382 คน

หญิง 370 คน

รวม 752 คน

จำนวนครัวเรือน

189 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting