1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนสุข

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนสุข

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายมานุสันติ์ วิวรรณรัมย์
ประธานกรรมการชุมชน
087-95974656 ถ.วิบูลธรรม


นายใจ ศรีมนตรี
รองประธานกรรมการชุมชน
086-8701370
141/6 ถ.วิบูลธรรม

นายสมัย ไชยโกฏิ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
081-7091649
141/4 ถ.วิบูลธรรม


นางนารี ยืนยิ่ง
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
081-0669098

24/3 ถ.วิบูลธรรม


นางรุ่งสุรี งามภักดี

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
088-0401754
20/1 ถ.วิบูลธรรม
นางเพลิน ดวงคำ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
085-0266340
147/4 ถ.วิบูลธรรม
นายศราวุธ เผ่าภูรี
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
085-0247546

141/5 ถ.วิบูลธรรม

น.ส.โสภา บุญสงค์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

4/6 ถ.วิบูลธรรม

น.ส.พรรณรัตน์ คำแหง

กรรมการเลขานุการชุมชน
089-4250575
24/6 ถ.วิบูลธรรม


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหาดสวนสุข 1

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนท่ากอไผ่

ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

ประชากร

ชาย 285 คน

หญิง 320 คน

รวม 605 คน

จำนวนครัวเรือน

151 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting