1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทยศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยกองช่างสุขาภิบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย(สคสท.)นำ โดยนางทัศนีย์ บัวคำ ประธานสมาพันธ์ ซึ่งได้มาศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการขยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมของ เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์สุขภาพ ในการนี้ทางสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย ยังได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะและการดูแลสุขภาพแก่ ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting