1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง และแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน ประจำปี 2561วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง และแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกการพัฒนา และยกระดับให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม สามารถเป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อศึกษาชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพเพิ่มเติมโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting