1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร “การส่งเสริมความรู้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง”ประจำปี 2561 วันที่ 1-2

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การส่งเสริมความรู้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง”ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 วัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ และได้รับเกียรติจากนายเชาว์วัฒน์ พุ่มพิน ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค ๕) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักการการปฏิบัติงานและกรณีศึกษาอื่นๆ พร้อมกันนี้ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบยังได้เชิญเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแสนสุข มาร่วมเข้้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting