1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรื่อง จัดจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน) จำนวน 1 คัน ตามโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปี 2561 (ระดับประเทศ) ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7-13 กันยายน 2561

  ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
Secured by Siteground Web Hosting