1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงพันธุ์ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting