1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างเทศบาลใสสะอาด”ประจำปี 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างเทศบาลใสสะอาด”ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับประชาชน เพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี และนายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล, นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ และได้รับเกียรติจากนางสุนิษา เขมปรียากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล กับการบริหารจัดการที่ดี และได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาพบปะพูดคุยพร้อมมอบนโยบายการปฎิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting