1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังห

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี,นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี,นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,นางธิติมา อึ้งประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2 ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการขยะในรอบปีที่ผ่านมาให้ได้รับทราบ โดยหลังจากการประชุมเสร็จจะมีการออกตรวจติดตามการดำเนินงานสถานที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองช่างสุขาภิบาล

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting