1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(ม.ส.ท.) เพื่อหารือประเด็นการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี , นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล , นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , นางธิติมา อึ้งประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(ม.ส.ท.) โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งได้มาหารือประเด็นการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะและ เยี่ยมการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะติดเชื้อ เพื่อจะยกระดับองค์ความรู้ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ในการยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอบถามถึงแนวนโยบายการจัดการขยะภายในท้องถิ่น และปัญหาอุปสรรคต่างๆ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting