1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมการให้งานระบบบริหารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนางธนพร กะนะหาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรและแนะนำการใช้งานในแต่ละฟังชั่น โดยมีเจ้าหน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่แต่ละกองฝ่ายที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำข้อมูลฯ เข้ารับฟังการบรรยาย โดยมีการมอบหมายการจัดทำข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และการประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีสามารถจัดทำรายการประเมินภาษีแต่ละราย (ภดส 1) รวมทั้งจัดส่งหน้งสือแจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนทราบเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting