1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่1/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่1/2563  เพื่อส่งเสริมชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิจารณาคัดเลือกชุมชุนที่มีความเข้มแข็งในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีความพร้อมที่จะยกระดับเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting